Workmanstore Klantenservice

Algemene voorwaarden bij Wijnhuis-Vinorama.nl

Algemene Voorwaarden Wijnhuis-Vinorama.nl - Wijnhuis-Vinorama b.v:

Klantenservice

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.  


ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst                                

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht                         

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht              

ARTIKEL 9 - De prijs                                       

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie                      

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging

ARTIKEL 13 – Betaling                       

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling       

ARTIKEL 15 - Geschillen

ARTIKEL 16 – Branchegarantie

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 19: Algemene voorwaarden boekingen reis en /of arrangementen. 


Stichting Webshop Keurmerk                            

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Wijnhuis-Vinorama b.v

Vestigingsadres en bezoekadres:

Biesboschweg 1, 4924BB, Drimmelen, Brabant. 

Tel. 0162 682 608  

Openingstijden: Ma t/m Zo: 9.00 t/m 17.30.

E-mailadres: info@wijnhuis-vinorama.nl

KvK-nummer: 88471403

Btw-identificatienummer: NL864640821B01


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

- daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

- ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

ARTIKEL 9 - DE PRIJS 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarnaar de goederen verzonden moeten gaan worden. Het standaard tarief aangetekend voor Nederland bedraagt: € 7,95 ex. BTW per zending, onder de € 100,- ex. BTW, boven dit bedrag worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij sommige artikelen zijn uitzonderingen geplaatst aangezien deze een afwijkend gewicht of formaat hebben. De verzenkosten naar België bedragen altijd € 9,95 ex. BTW ongeacht het totaalbedrag van de order, mits niet hoger dan € 250,00. Voor bestellingen naar andere Europese landen word € 25,- ex. BTW aan verzendkosten gerekend. Remboursement zendingen : € 15,95

 ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

 Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

ARTIKEL 13 - BETALING

 

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

 ARTIKEL 19 - ALGEMENE AANVULLENDE VOORWAARDEN REIS / ARRANGEMENTEN. 

Algemene Voorwaarden Groepsuitjes en Arrangementen

Artikel 1. Inleidende bepalingen
In deze arrangement / arrangement voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Wijnhuis Vinorama bv , ingeschreven bij de K.v.K. (88471403), nader te noemen Wijnhuis Vinorama bv.

Opdrachtgever: de wederpartij, (rechts) persoon, die aan Wijnhuis Vinorama bv een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, samenstellen van, begeleiding van en uitvoering van een arrangement.

Arrangement: iedere activiteit, bedacht, samengesteld, georganiseerd en uitgevoerd door Wijnhuis Vinorama bv, waaronder groepsuitjes, personeel-, relatie-, netwerk-, teambuildingsreizen/uitjes, incentives en evenementen, een- of meerdaags, in binnen- en buitenland.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten tussen Wijnhuis Vinorama bv en de opdrachtgever of derden. Onder derden wordt onder meer verstaan: deelnemers op uitnodiging van de opdrachtgever.

2.2. Tevens strekken deze voorwaarden ten behoeve van medewerkers van Wijnhuis Vinorama bv en overige ondersteunende personen.

2.3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Wijnhuis Vinorama bv schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien het verzorgen van vervoer deel uitmaakt van de overeenkomst zijn de door de desbetreffende vervoerder gehanteerde voorwaarden, c.q. ter zake geldende internationale verdragen mede van toepassing.

2.5. Op de arrangementen is de arrangementbureauregeling van toepassing, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Prestatie en Zorgplicht Wijnhuis Vinorama bv

3.1. De omvang en de aard van de door de Wijnhuis Vinorama bv te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door Wijnhuis Vinorama bv schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod (offerte). Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijnhuis Vinorama bv.

3.2. Wijnhuis Vinorama bv draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte binden Wijnhuis Vinorama bv niet.

3.3. Wijnhuis Vinorama bv zal bij de uitvoering van het arrangement de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen wat betreft de selectie van derden waarvan bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt.

3.4. Wijnhuis Vinorama bv is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de opdrachtgever alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Wijnhuis Vinorama bv komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aangeboden arrangement van Wijnhuis Vinorama bv. Dit geschiedt altijd en uitsluitend door ondertekening van de opdrachtbvestiging van Wijnhuis Vinorama bv door zowel opdrachtgever als Wijnhuis Vinorama bv. De ondertekende opdrachtbevestiging geldt als officiële bindende overeenkomst die de opdrachtgever met Wijnhuis Vinorama bv aangaat.

4.2. Het aanbod van en alle uitgebrachte offertes door Wijnhuis Vinorama bv hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Voor alle verplichtingen die voor de opdrachtgever en voor de deelnemer(s) uit de overeenkomst voortvloeien is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk.

4.4. De opdrachtgever verstrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging zo spoedig mogelijk alle gegevens betreffende zichzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

Artikel 5: Prijs
5.1. De genoemde prijs geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld. De prijs is gecalculeerd op basis van het bij de offerte overgelegde programmavoorstel.

5.2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden naderhand, in overleg met de opdrachtgever, op basis van nacalculatie gefactureerd.

5.3. De arrangementsprijs is gebaseerd op de geldende prijzen, wisselkoersen, en belastingtarieven, zoals deze bij Wijnhuis Vinorama bv bekend waren bij het uitbrengen van de offerte. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4. Wijnhuis Vinorama bv is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de opdrachtgever in rekening te brengen in aanvulling op de in de opdrachtbevestiging vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn. Wijnhuis Vinorama bv zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
6.1. Wijnhuis Vinorama bv dient zich tijdig te binden aan de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders en accommodatieverschaffers. Teneinde de dienstverlening veilig te stellen dient Wijnhuis Vinorama bv zich aan de door dezen gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden de volgende betalingstermijnen voor de opdrachtgever:

6.1.a. 100% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct na ondertekening van de offerte, en in ieder geval binnen 8 werkdagen, voldaan te worden, mits anders aangegeven.

6.1.b. 100% van het dan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan, mits anders aangegeven.

6.2. Alle betalingen dienen te geschieden door overboeking naar de bankrekening als vermeld op de facturen van Wijnhuis Vinorama bv, of via de de betalings provider Multisafe pay.

6.3. Wijnhuis Vinorama bv kan bij niet tijdige betaling de overeenkomst na sommatie ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen niet worden gerestitueerd en bovendien de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 van toepassing zijn.

Artikel 7: Wijzigingen en verzoeken door opdrachtgever
7.1. Eventuele wijzigingen en verzoeken in onderdelen van het arrangement of het programma zullen voor zover mogelijk op verzoek van de opdrachtgever door Wijnhuis Vinorama bv worden uitgevoerd. Eventuele meerkosten die met de wijziging gepaard gaan, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

7.2. Veranderingen in het aantal deelnemers kan gevolgen hebben voor de prijsstelling. Vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een deelannulering, waarbij de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 van toepassing zijn.

Artikel 8: Annulering door opdrachtgever
8.1. Standaard annuleringskosten
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient hij Wijnhuis Vinorama bv alle tot het tijdstip van annulering door haar gemaakte of verschuldigd kosten vergoeden.

Daarnaast is opdrachtgever bij annulering van de opdracht gehouden om een bedrag te voldoen gelijk aan 10% van de in het opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs, afhankelijk van het tijdstip van annulering vermeerderd met de navolgende, eveneens in een percentage van de totaalprijs uitgedrukte opslag:

– 3 maanden of langer voor uitvoering van de opdracht: 2,5%;
– tussen 3 maanden en 1 maand voor uitvoering van de opdracht: 5%;
– korter dan 1 maand voor uitvoering van de opdracht: 7,5%.

8.2. Afwijkende annuleringskosten
Indien een arrangement is samengesteld uit verschillende onderdelen (bv. accommodatie, hotel, excursie, cruise, vervoer per bus, boot, vluchten, e.d.), waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Deze afwijkende bepalingen worden vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

8.3. Deelannulering
8.3.a. Indien een deelnemer uit een gezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk arrangement annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

8.3.b.Voor de resterende deelnemer(s) wordt indien nodig een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor een eventueel hieruit voorvloeiende gewijzigde arrangementsprijs gelden de normale betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 6.

8.4. Vervangend persoon
8.4.a. Tijdig voor de aanvang van het arrangement kan een deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

– de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
– het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
– de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.4.b. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk tegenover Wijnhuis Vinorama bv voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de arrangementsom. Eventuele wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de in-de-plaatsstelling, zoals bijvoorbeeld de kosten voor de naamswijziging van het vliegticket worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 9. Wijziging door Wijnhuis Vinorama bv
Wijnhuis Vinorama bv is gerechtigd om in onderdelen van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen (met inbegrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing) wegens gewichtige, door haar aan de opdrachtgever meegedeelde, omstandigheden welke ten tijde van het maken van het programmavoorstel/offerte niet voorzienbaar waren.

Artikel 10. Opzegging door Wijnhuis Vinorama bv
10.1. Wijnhuis Vinorama bv heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

10.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Wijnhuis Vinorama bv aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

10.4. Indien de oorzaak van de opzegging aan Wijnhuis Vinorama bv kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Wijnhuis Vinorama bv. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15 (Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid) en artikel 16 (Overmacht).

10.5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Wijnhuis Vinorama bv kan worden toegekend, dragen beide partijen hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 19 (Hulp en bijstand).

Artikel 11: Verzekeringen
Wijnhuis Vinorama bv biedt de opdrachtgever en daarmee alle deelnemers de mogelijkheid aan tot het afsluiten van een arrangement- en/of een annuleringsverzekering. De verzekeringen worden ondergebracht bij Unigarant Verzekeringen. Voor verzekeringen afgesloten bij Unigarant Verzekeringen zijn de ‘Voorwaarden Unigarant Kortlopende arrangement- en Annuleringsverzekering’ van toepassing.

Artikel 12: Informatieplicht opdrachtgever
12.1. Opdrachtgever verstrekt Wijnhuis Vinorama bv alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het correct kunnen uitvoeren van het arrangement. Tevens vermeldt de opdrachtgever bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde deelnemer(s) of groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het arrangement door Wijnhuis Vinorama bv.

12.2. De opdrachtgever is verplicht informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de deelnemer(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor hemzelf of de overige deelnemers dan wel andere reizigers (begeleiding Wijnhuis Vinorama bv, passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem of een van de deelnemers het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere deelnemers. Het is de opdrachtgever bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de opdrachtgever het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

12.3. Indien de opdrachtgever in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door Wijnhuis Vinorama bv van (verdere) deelname aan het arrangement wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Informatieplicht vooraf en verantwoordelijkheid Wijnhuis Vinorama bv
13.1. Wijnhuis Vinorama bv zorgt voor de nodige informatie en voorlichting over het arrangement aan de opdrachtgever. Dit omvat zaken als programma, arrangementschema, belangrijke contactgegevens en informatie over arrangementdocumenten en visa.

13.2. De opdrachtgever verzorgt de voorlichting over het arrangement aan de deelnemers, na voorafgaand overleg met Wijnhuis Vinorama bv, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever zal zaken als het arrangementschema, belangrijke contactgegevens en informatie over arrangementdocumenten en visa aan de deelnemers distribueren na hierover informatie te hebben ontvangen van de Wijnhuis Vinorama bv.

13.3. De vertegenwoordiging van Wijnhuis Vinorama bv is als enige partij berust met de leiding gedurende de uitvoering van het arrangement. Onder de vertegenwoordiging van Wijnhuis Vinorama bv valt personeel van Wijnhuis Vinorama bv en ingehuurde derden, zoals gidsen, arrangementleiding, etc.

Artikel 14: Wijzigingen en Niet doorgaan wegens gewichtige omstandigheden
Indien wegens gewichtige omstandigheden het arrangement of een deel van het arrangement gewijzigd dient te worden of geen doorgang kan vinden, waaromtrent Wijnhuis Vinorama bv geen verwijt te maken valt, is Wijnhuis Vinorama bv verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Wijnhuis Vinorama bv doet in dit geval de opdrachtgever een passend alternatief.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid Wijnhuis Vinorama bv
15.1. Wijnhuis Vinorama bv zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

15.2. Recht op de aansprakelijkheidssom heeft de opdrachtgever alleen indien het arrangement niet in overeenstemming met het aangeleverde programma en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, tenzij de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Wijnhuis Vinorama bv noch aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt is, omdat:

15.2.a. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemer; of

15.2.b. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het arrangement begrepen diensten is betrokken; of

15.2.c. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement te wijten is aan een gebeurtenis die Wijnhuis Vinorama bv of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verholpen; of

15.2.d. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement te wijten is aan onvoorziene omstandigheden en Wijnhuis Vinorama bv hierdoor verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als onvoorziene omstandigheden kunnen onder meer gelden: stakingen, werkonderbreking, verlies van voorraad bij leveranciers, import- en exportverboden en brand; of

15.2.e. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement hem niet kan worden toegerekend ten gevolge van overmacht als bedoeld in artikel 16.

15.3. Indien bv. een cruise of ander programma-onderdeel (voorstelling, bijeenkomst, excursie) onderdeel is van de overeenkomst en de opdrachtgever niet of niet tijdig de vertrekhaven of het betreffende programma-onderdeel kan bereiken doordat het vervoer per vliegtuig, bus, trein, e.d. naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht of het vervoer onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 2 voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft in dat geval de volledige arrangementsom verschuldigd.

15.4. Indien Wijnhuis Vinorama bv zelf toerekenbaar tekortschiet en daarmee aansprakelijk is voor derving van (arrangement)genot van één of meer deelnemers, bedraagt de vergoeding per deelnemer ten hoogste maximaal éénmaal de gefactureerde arrangementsprijs per persoon. Deze maximale aansprakelijkheidssom geldt voor het desbetreffende arrangement.

15.5. Wijnhuis Vinorama bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Wijnhuis Vinorama bv draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

15.6. Wijnhuis Vinorama bv is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van door haar ingeschakelde derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door Wijnhuis Vinorama bv.

15.7. Door Wijnhuis Vinorama bv ingeschakelde derden hebben niet de functie van vertegenwoordiger van Wijnhuis Vinorama bv. Derden hebben niet de bevoegdheid om claims aan te nemen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen.

15.8. Wijnhuis Vinorama bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever en deelnemer(s) is/zijn verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een arrangement- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

15.9. Wijnhuis Vinorama bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade, delicten of diefstal en verlies van eigendommen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

15.10. Surprising is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

15.11. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Wijnhuis Vinorama bv gelden ook ten behoeve van werknemers van Wijnhuis Vinorama bv en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

15.12. Elke aansprakelijkheid van Wijnhuis Vinorama bv vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

15.13 Ingeval op een in de arrangement begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Wijnhuis Vinorama bv dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

Artikel 16: Overmacht
16.1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

16.2. Wijnhuis Vinorama bv heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn, ingeval Wijnhuis Vinorama bv door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Artikel 17: Vrijwaring door de opdrachtgever
Wijnhuis Vinorama bv is gevrijwaard door de opdrachtgever tegen vorderingen van deelnemers of andere derden die door of namens de opdrachtgever bij het arrangement betrokken zijn.

Artikel 18: Verplichtingen van de deelnemer
18.1. Alle deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de opdrachtgever ter bevordering van de goede uitvoering van het arrangement op te volgen. De deelnemers zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt bij ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Hierbij geldt dat de opdrachtgever mede hoofdelijk aansprakelijk is voor het bovenstaande.

18.2. Alle individuele deelnemers die hinder of schade veroorzaken door bovengenoemde ongeoorloofde gedragingen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het arrangement, indien door bovengenoemd gedrag de uitvoering in sterke mate wordt beïnvloed of bemoeilijkt. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. Indien een deelnemer het arrangement niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

18.4. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvearrangementten voldoend paspoort, de eventueel vearrangementte visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.

Artikel 19. Hulp en bijstand
19.1.a. Wijnhuis Vinorama bv of de dienstverlener ter plaatse is naar gelang de omstandigheden verplicht de opdrachtgever en deelnemers hulp en bijstand te verlenen, indien de arrangement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Wijnhuis Vinorama bv, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 2 is toe te rekenen.

19.1.b. Indien de oorzaak aan de opdrachtgever en deelnemers is toe te rekenen, is Wijnhuis Vinorama bv tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

19.2. Indien de arrangement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever en deelnemers noch aan Wijnhuis Vinorama bv zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Wijnhuis Vinorama bv bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 20: Klachten en evaluatie
20.1. Alle geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van het arrangement dienen direct te worden gemeld bij (in deze volgorde) 1. de begeleiding van Wijnhuis Vinorama bv 2. de betrokken dienstverlener, zodat deze ter plaatse een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkomingen niet binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost en afbreuk doen aan de kwaliteit van het arrangement, de begeleiding van Wijnhuis Vinorama bv of de betrokken dienstverlener niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met het kantoor van Wijnhuis Vinorama bv.

20.2. Opdrachtgever maakt uiterlijk 24 uur na terugkeer van het arrangement melding van een klacht die niet bevredigend is opgelost gedurende de uitvoering van het arrangement. Deze melding geschiedt bij het kantoor van Wijnhuis Vinorama bv.

20.3. Indien opdrachtgever de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Wijnhuis Vinorama bv niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

20.4. Bij het niet tijdig indienen van de klacht vervallen alle vorderingsrechten van de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst.

Artikel 21: Rente en incassokosten
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Wijnhuis Vinorama bv eventuele gemaakte incassokosten.

Artikel 22: Ontbinding bij insolventie
De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft bij de totstandkoming van de overeenkomst door Wijnhuis Vinorama bv verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van het bovenstaande gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 8 (Annulering door opdrachtgever).

Artikel 23: Geschillen
23.1. Op alle verbintenissen en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden genoemde verbintenissen zijn met uitsluiting van iedere andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter in Assen.

23.3 Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de arrangement (of, indien de arrangement geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

 

 

Naar boven